O nás

Naše činnost shrnutá ve videu Jana Štindla (podzim 2018):

Odkud přicházíme …

Jádro týmu EduArtu tvoří osm lidí, kteří jsou velmi pestří ve svých zájmech a zkušenostech a naopak jsou si velmi blízcí ve vztahu k jesenickému regionu. Většina z nás jsou domorodci, kteří tento kraj nikdy neopustili anebo se vrátili ze studentských cest, aby zde zapustili kořeny a založili rodinu. Rodina, budoucnost a vzdělání našich dětí je to, co nás spojilo pro myšlenku EduArtu, tedy organizace, jež by dokázala doplnit a pozměnit v duchu celospolečenských změn současné vzdělávání dostupné v našem kraji. Věříme, že naše vlastní zkušenosti – od výuky, přes lektorování zážitkových a environmentálních programů, volnočasových aktivit a primární prevence na školách atd. – nám k tomu budou dobrým východiskem.

Více o jednotlivých lektorech se dozvíte v sekci Lidé.

Výroční zpráva za rok 2017.

Kdo jsme …

Naše idea vzdělávání se opírá o tyto základní body:

● Důvěra v dítě a v mladého člověka

V dítěti existují pozitivní kvality, které lze dále rozvíjet a na jejichž základě jej lze dovést k vnitřní motivaci ke vzdělávání. Úkolem vychovatele je pomoci mladému člověku tyto kvality objevit.

● Silná pozitivní osobnost (vzor) vychovatele

Přímou činnost organizace by měli vykonávat kompetentní, morálně a odborně silné inspirativní osobnosti. Snaha organizace by měla vést k angažování těchto osobností do přímé práce a k všeobecné podpoře regionálních vychovatelů a pedagogů k osobnostnímu rozvoji.

● Partnerský přistup, asistence

Pedagog a vychovatel je spíše průvodce dítěte. Jeho autorita je zachována, ale není využívaná k direktivnímu řízení procesů. Základem přístupu je aktivní přítomnost vychovatele a jeho zájem o dítě.

● Pozitivní klima, fungující vztah dítěte a vychovatele

Otevřená radostná a srdečná atmosféra vycházející z dobrého vztahu mezi dítětem a vychovatelem. Základem je pozitivní vztah vychovatele k dítěti a důvěra mladého člověka ve vychovatele či pedagoga.

● Výchova k obecně lidským hodnotám

Nezbytnou součástí výchovného působení je výchova ke vzájemné úctě, lásce a toleranci, odpovědnosti, hledání pravdy, atd. EduArt vychází z křesťanského pojetí hodnotové orientace, jejíž prvky jsou obsaženy v mnohých pedagogických a výchovných koncepcích.

 

Kam jdeme …

V současnosti se naše kroky a činnosti upírají k těmto cílům:

● Zajištění dostupné výchovné a vzdělávací činnosti pro děti a mládež opírající se o koncept pozitivního vzdělávání a preventivní systém Dona Boska, zahrnující výchovu k obecně lidským a křesťanským hodnotám

● Realizace, podpora a rozvoj inovativních forem edukace ve formálním i neformálním vzdělávání na Jesenicku

● Realizace činností k podpoře rodin a posílení rodinných komunit i kulturního života v regionu

 

Plánované činnosti k naplnění výše uvedeného poslání:

● kroužky zájmového vzdělávání

● pobytové akce a tábory pro děti, mládež a rodiny

● programy pro školy a třídní kolektivy – pobytové i přímo na školách: adaptační kurzy, environmentální programy, osobnostně-sociální programy, regionální výchova

● přednášky, semináře a workshopy pro pedagogy a vychovatele

● pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

● osvětová činnost pro odbornou i laickou veřejnost

● pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí pro veřejnost

● pravidelné i příležitostné aktivity rodičů s dětmi